Plagiatkontroll i Uppgifter via Ouriginal (”Urkund”)

Det är enkelt och smidigt att plagiatkontrollera inlämningar när man använder verktyget Uppgifter. Plagiatkontrollen sköts av Ouriginal (som tidigare hette ”Urkund”), och som lärare får man en översikt över resultatet direkt i Cambro samt möjlighet att via en direktlänk till rapporten i Ouriginal detaljstudera granskningen,

 

Så här gör man för att ställa in en uppgift för plagiatkontroll:

Steg 1

Börja med att antingen skapa en ny uppgift, eller redigera en befintlig uppgift. I Typ av inlämning måste du välja Enbart uppladdning av enstaka fil. Ouriginal kan för närvarande endast hantera en fil per inlämning.

Steg 2

Under rubrik Plagiatkontroll (Ouriginal/Urkund) markerar du med en bock att plagiatkontroll ska ske. När du kryssar i bocken kommer informationstext att visas. Vänligen observera att du bör upplysa studenten redan i uppgiftens instruktioner om att:

Plagiatkontroll kommer att äga rum (gärna med en kompletterande länk till universitetets text om fusk och plagiat: http://www.student.umu.se/digitalAssets/123/123130_06396_bld_fusk-o-plagiat.pdf).
Studenten måste spara sin fil i någon av de specifika filformat som framgår i texten på Cambro.
Ta också ställning till om studenten ska ges möjlighet att ta del av rapporten från Ouriginal.

 

 

 

 

 

Bra att känna till

Uppgifter vars inlämningar granskas av Ouriginal markeras med en röd ”rosett” i översiktsvyn.
Återinlämningar bör hanteras i en ny uppgift. Om återinlämningar tillåts i ursprungsuppgiften tvingas studenten radera den först uppladdade filen innan den reviderade filen kan laddas upp, vilket kan skapa osäkerhet hos studenten.

Hantera inlämningar med plagiatkontroll via Ouriginal

Då en student lämnat in uppgiften med bifogad fil skickas filen till Ouriginal. Granskningsprocessen kan ta några timmar, beroende på belastningen hos Ouriginal. Det framgår i rättningsvyn för uppgiften om processen är klar eller inte.

När studenternas inlämningar granskats av Ouriginal visas färgindikatorer för granskningens utfall i kolumnen Ouriginal i rättningsvyn.

Grön färg innebär att Ouriginal identifierat mycket lite till 0% plagiat i dokumentet.
Gula nyanser indikerar viss plagiering, ju mörkare nyans desto större andel plagiat.
Svart färg indikerar mycket stor andel plagiat.

Viktigt! Om plagiat indikeras för en inlämning måste du alltid titta på rapporten från Ouriginal för att på egen hand bilda dig en uppfattning. Exempelvis identifieras korrekt hanterade citat som plagiat. Det är också mycket vanligt att källförteckning/referenslista markeras som plagiat.

 

 

 

 

 

 

För att granska en inlämnings Ouriginal-rapport behöver du öppna studentens inlämning genom att klicka på hens namn. Därefter klickar du på Visa rapport vid rubrik Rapport från Ouriginal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu öppnas en ny webbsida där du ser Ouriginal-rapporten.

I den övre vänstra rutan finner du fakta om inlämningen inklusive en nedladdningslänk till studentens inlämning. Samma fil finns även att ladda ned från inlämningen i Cambro. I denna ruta finner du också uppgift om procentuell andel av dokumentet som identifierats härröra från andra källor.
I den stora rutan nedtill i fönstret ser du texten från inlämningen, med markeringar i vänstra marginalen för varje textdel som även återfinns i en extern källa – det vill säga text som möjligtvis kan vara plagiat. Genom att klicka på markeringen visas den identifierade källans text direkt till höger, och det är lätt att kontrollera likheter och skillnader. Du ser också hur stor del av dess textmassa som är identisk med den externa källan, vilket innebär att även texter som delvis ändrats kan identifieras.
När du klickat på en markering kommer också en länk till den externa källan att markeras i rutan i fönstrets övre vänstra kant.
Ouriginal har en demo-rapport där du kan utforska dess funktioner, du hittar den här samt i länksamlingen till höger på skärmen.