Taggarkiv: DIP

Skapa en enkät i Limesurvey (DIP)

I denna manual beskriver vi hur du kommer igång och skapar en enkät i Limesurvey i din egen instans av Datainsamlingsplattformen. Det är viktigt att du alltid börjar arbetet i din Stage-miljö.

  1. Gå till startsidan för Limesurvey Stage (namn.limesurvey.stage.its.umu.se/admin).
  2. Du får nu upp en inloggningsrutan där du fyller i dina inloggningsuppgifter.
  3. Du är nu inloggad i administratörsgränssnittet för Limesurvey. Klicka på Skapa en ny enkät för att skapa din enkät. Om du behöver ytterligare hjälp, se gärna Limesurveys egen manual för att skapa en enkät.
  4. Fylla i ett namn och en beskrivning av enkäten. . I högerkolumnen på skärmen kan du även göra vissa inställningar, exempelvis datumformat och om du vill ha komma som decimaltecken. Klicka sedan på Spara i över högra hörnet.
  5. När du har sparat kommer du till själva enkätmenyn. Under fliken Inställningar hittar du alla dina enkätinställningar. Exempelvis kan du under allmänna inställningar välja att skapa din enkät på olika språk. Om du vill veta mer om vilka olika inställningar som är möjliga att göra, se Limesurveys egna manualer.
  6. Klicka på Översikt för att kunna fylla i e-postadress till Administratör och Ägare. Detta gör att respondenten har en e-postadress för att kontakta er om enkäten exempelvis inte fungerar.
  7. Klicka på Spara i över högra hörnet när du är klar.
  8. Klicka på fliken Struktur för att börja bygga upp din enkät.
  9. Klicka på knappen Lägg till frågegrupp för att skapa din första frågegrupp. I en frågegrupp samlar du frågor av samma typ, exempelvis frågor om ett specifikt tema inom enkäten. Ofta visas alla frågor i en frågegrupp på samma sida. Du kan läsa mer om frågegrupper i Limesurveys egna manualer.
  10. Om du vill kan du fylla i titel eller beskrivning av din frågegrupp. Om du är färdig och vill lägga till en fråga till din enkät, klicka Spara och lägg till fråga.
  11. I nästa ruta som visas får du upp din nya fråga och frågans inställningar. Du kan även läsa mer i Limesurveys egna manualer om hur du skapar frågor. Några exempel på viktiga inställningar för din fråga:
      1. I fältet Kod fyller du i en unik kod för frågan genom att kombinera bokstäver och siffror. Koden fungerar som ett id för din fråga och därför är det viktigt att koden inte upprepas flera gånger i enkäten. Exempelvis Q1, Q2, Q3 o.s.v.
      2. I fältet Fråga fyller du den fråga du vill ställa till respondenten.
      3. På knappen Obligatorisk kan du välja om frågan ska vara obligatorisk att svara på eller frivillig.
      4. I fältet Frågetyp väljer du vilken frågetyp du vill använda. I detta exempel väljer vi frågetypen Lista (radio) som gör att respondenten kan klicka i ett svar från en lista på flera alternativ. Observera att när du har valt frågetyp så kan fler inställningar dyka upp. Du kan även läsa mer i Limesurveys egna manualer om de olika frågetyperna.
  12. Klicka på Spara.
  13. Din första fråga är nu skapad. Om det är en frågetyp som tvingar dig att lägga till svarsalternativ så kommer du få upp en varning om att du inte har lagt till svarsalternativ. Klicka på texten Du måste lägga till svarsalternativ till denna fråga för att lägga till dina svarsalternativ.
  14. Du kommer nu in i inställningarna för att skapa svarsalternativ. Några viktiga inställningar:
   1. I fältet Alternativ för svar fyller du i dina svarsalternativ. För att lägga till fler svarsalternativ, klicka på plustecknet i slutet av raden till höger.
   2. I fältet Kod fyller du svarsalternativets kod. Det är viktigt att även svarskoderna är unika.
  15. Klicka sedan på Spara.
  16. När du har sparat kommer du till din frågeöversikt och ett meddelande visas som säger att dina svarsalternativ är sparade. Om inga varningar visas så är din första fråga nu klar!
  17. Du kan nu välja att gå vidare för att skapa nya frågor eller frågegrupper till din enkät.
  18. Fortsätt att lägga alla frågor till din första enkät.

Importera fil till Datainsamlingsplattformen (DIP)

Om du har befintliga data eller deltagarlistor så går de att importera till Datainsamlingsplattformen (DIP). Filerna behöver vara av JSON- eller CSV-format.

Viktigt att veta innan import

De två typer av filer som du kan importera till DIP är persondatafiler som innehåller data om respondenterna, samt datafiler som innehåller svaren till enkäten.

Innan du går vidare och försöker importera filer är det viktigt att kontrollera att filerna har rätt format, samt att du förstår i vilken ordning filerna ska importeras.

Såvida du inte har anonyma svar så måste persondatafilen importeras först. Om du har anonyma svar kan du hoppa över import av persondatafil, i det läget skapas anonyma respondenter automatiskt för de svar som importeras från datafilen.

Om du tidigare har exporterat en json-fil som backup från en befintlig eller före detta enkät så ska den filen kunna fungera utan vidare åtgärd från din sida.

Viktigt att veta om csv-filer som ska importeras till DIP

För att importen av en csv-fil till DIP ska fungera gäller följande regler för filen:

 • csv-separator måste vara kommatecken
 • import-filens character encoding måste vara UTF8

OBS:  Använd inte Excel  för att genera csv-filer. Excel kan endast spara csv-filer med semikolon som separator för svenska användare. Excel kan inte spara csv-fil i UTF8 format.  Använd något annat program, t.ex Libre office.

Importera fil

Oavsett om du vill importera en json- eller en csv-fil till DIP så börjar du genom att surfa till din DIP-miljö (t.ex.  https://dip.prod.its.umu.se/) och sedan klicka på knappen Importer.

Datainsamlingsplattformens huvudsida

När du har klickat på knappen får du välja en fil från din dator. Beroende på vilket filformat som filen har så kommer du att presenteras med olika alternativ. Väljer du en json-fil så kommer DIP att försöka importera filen med enkätresultat som den är. Om du istället väljer en csv-fil så kommer du att behöva tala om för DIP om filen är en fil med enkätsvar eller en fil med enkätdeltagare.

JSON-import

Om du tidigare har exporterat en backup av en enkät från DIP till en json-fil så kan du enkelt importera det sparade datat igen till DIP. Då importerar du helt enkelt filen som du har sparat ned sedan tidigare. Filen i sig kräver ingen åtgärd från dig innan du importerar den till DIP då systemet redan har formaterat den åt dig.

Om det finns en befintlig enkät med exakt samma namn (Title i json-filen) och versionsnummer så kommer svaren du importerar att läggas till i den enkäten. I annat fall kommer det att skapas en enkät där svaren du importerar kommer att läggas till.

CSV-import

Du har möjlighet att importera två typer av csv-filer, en persondatafil med respondenter eller en datafil med enkätsvar.

Skapa en persondatafil

Om du har kända respondenter behöver du först skapa en fil för persondata. Det kan du hoppa över om du har anonyma respondenter. Det är viktigt att kolumnnamnen är korrekt namngivna, systemet gör skillnad på stor och liten bokstav.

 • Använd angivna kolumnnamn: PersonIdentity samt ExternalId
 • Generera GUID:s för de respondenter du vill importera
 • Spara filen som en kommasepararad csv-fil i UTF8-format

Skapa datafil (fältgrupper)

Notera att datafilen ska innehålla samma GUID:s som du genererat för de respondenter du importerade i personfilen. Om du jobbar med anonyma respondenter behövs ingen fil med persondata, då får du börja med att generera GUID:s för dina anonyma respondenter. Även här är det viktigt att kolumnnamnen är korrekt namngivna, systemet gör skillnad på stor och liten bokstav.

 • Använd angivna kolumnnamn för de första två kolumnerna: Created och DataOwner
 • Datumformatet för kolumnen Created ska följa ISO-8601, till exempel: 2021-12-17 12:01:01
 • Generera GUID:s för de respondenter du vill importera
 • Spara filen som en kommasepararad csv-fil i UTF8-format

OBS:  kontrollera resultat innan du importera till DIP med ett annat program.  t.ex Notepad++ (Windows) eller Textmate (Mac)

Import av persondata och fältgrupper

Notera att du ska börja ladda upp din persondatafil i de fall du inte har anonyma respondenter.

Välja den fil du vill ladda upp. Efter att du har valt din fil från din dator eller enhet så kommer du att få en fråga från DIP om vilken typ av fil som du försöker att importera, välj den som matchar din fil:

Efter att importerna genomförts är det bra att dubbelkolla att enkäten dyker upp i DIP genom att gå in i Exporter.

 OBS! Om csv-filen innehåller siffror i slutet så kommer de att raderas vid importen.

Exportera svar från LimeSurvey till DIP

Limesurvey för automatiskt över alla helt ifyllda svar till datainsamlingsplattformen (DIP). Vill du göra en manuell överföring av svar så kan göra följa den här instruktionen.

Kontrollera om du har fått svar

Du kan kontrollera att du har svar att exportera genom att gå in på din enkät och klicka på Översikt i menyraden och sedan välja Svar > Svar och statistik i menyraden.

Där kan du se om du har svar att exportera eller ej.

Exportera svar

När du är inne på listan över svar så kan du klicka på Exportera i menyraden och sedan på Exportera svar.

Du har flera format du har möjlighet att exportera till. För att överföra dina svar till DIP så rekommenderar vi ”ITS-DIP, direktöverföring” eller ”ITS-DIP, via fil”.

Skillnaden mellan de olika alternativen är att ”ITS-DIP, direktöverföring” för över dina resultat direkt till Datainsamlingsplattformen (DIP) för att sedan radera dina resultat från LimeSurvey, medan ”ITS-DIP, via fil” ger dig möjligheten att ladda ned en JSON-formaterad fil med alla svar du har fått in. Den största skillnaden är att föra över svaren via direktöverföring till LimeSurvey innebär också att de försvinner från LimeSurvey, medan att föra över dom via fil gör att svaren finns kvar i LimeSurvey.

Anledningar till varför man vill använda överföring via fil kan vara:

 • Om man har fått så många svar att direktöverföring inte är ett bra alternativ
 • Om man inte vill låta svaren ligga kvar i LimeSurvey och ändå kunna göra en export senare
 • Om man vill ha möjlighet att justera svaren innan de tas in i DIP

För att använda något av alternativen så markerar du ”ITS-Dip, direktöverföring” eller ”ITS-DIP, via fil” i rutan för Format. Ange sedan under Svarsstatus om du vill ha alla, endast ofullständiga eller fullständiga svar. Klicka sedan på den blå Exportera-knappen uppe i höger hörn.

Limesurveys exportalternativ

Limesurveys exportalternativ

Exporteringsrapport

När exporten är klar får du en rapport som talar om att exporten är klar och hur många svar du har lyckats att exportera. Har du valt alternativet ”ITS-DIP, via fil” så får du också möjlighet att ladda ned filen som har skapats genom att klicka på Download.

ITS-DIP, direktöverföring

ITS-DIP, via fil

Limesurvey export via fil till ITS-DIP

Misslyckad export

Om du får ”failed” som svar, se manualsidan: Felsöka failed export från LimeSurvey till DIP.